قوانین پشتیبانی

محصول توليد شده شركت الكترواستيل با توجه به تكنولوژي توليد و مواد اوليه مصرفي مرغوب و دارا بودن نشان استاندارد به مدت 24 ماه از تاريخ نصب و حداکثر 30 ماه از تاریخ تولید توسط اين شركت ضمانت مي گردد.

شرايط و مقررات ضمانتنامه

1- دستگاه هايي داراي گارانتي هستند كه داراي برگ ضمانتنامه باشند، بديهي است جهت استفاده از خدمات گارانتي محصولات ارائه برگ ضمانت نامه ضروري است.

2- پس از اتمام مدت گارانتي ، كليه تعميرات لازم با اخذ وجوه آن بر طبق تعرفه شركت الكترواستيل اخذ خواهد شد

3- به جهت استفاده از خدمات گارانتي لازم است حتماً دستگاه توسط نمايندگان مجاز شركت الكترواستيل تحويل داده شده و نصب گردد ، در غير اينصورت مشمول ضمانت نخواهد بود. ( اين بند شامل شهرستان هايي كه در آن نمايندگي مجاز وجود ندارد نمي گردد)

4- به منظور استفاده از خدمات گارانتي معايب دستگاه مي بايستي به تاييد متخصص شركت رسيده باشد

5- اين ضمانتنامه در شرايط زير قابل اجرا نمي باشد:
ـ رعايت نكردن دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي دستگاه
ـ شماره سريال يا تاريخ توليد مخدوش يا از بين رفته باشد
ـ صدمات و آسيب ديدگي ناشي از ضربه ، حمل و نقل نادرست ، سقوط، آتش ، نوسانات برق ، حوادث غير مترقبه ، دستكاري افراد غير مجاز و آسيب به لوله هاي كمپرسور

6- قطعات و قسمت هايي از دستگاه كه شامل تعهدات ضمانتنامه نمي باشند
كليه ملحقات مصرفي داخل دستگاه نظير طبقات ، قطعات پلاستيكي ، لامپ ، آسيب ديدگي بدنه داخلي و خارجي (كابين) و دربها

رعايت اصول ذيل توسط مصرف كننده الزامي است:

1- ولتاژ برق مورد نياز اين دستگاه 220 الي 240 ولت مي باشد. لذا جهت سلامت كاركرد دستگاه رعايت آن الزامي است
2- از نصب دستگاه در مجاورت وسايل گرمازا ، رطوبت زا و همچنين در معرض تابش مستقيم آفتاب خودداري شود
3- رعايت فاصله از ديوار يا كابينت در محل نصب ، با توجه به مشخصات درج شده در دفترچه راهنما الزامي است
4- جهت كاركرد بهتر لازم است حتماً پايه چوبي زير دستگاه باز باشد

شركت الكترو استيل حق هرگونه تغييرات در طراحي و تغيير در قطعات مصرفي و توليدات خود را بدون آنكه الزامي نسبت به انجام آن در توليدات قبلي خود ايجاد نمايد ، براي خود محفوظ مي دارد