فرم ثبت نام جایگزینی محصولات فرسوده با نو را از اینجا  و اینجا دانلود و پس از تکمیل به یکی از مراکز فروش تعیین شده جهت ثبت نام تحویل نمایید.