در حال حاضر طرح کارت اعتباری خرید وجود ندارد در حال حاضر طرح تعویض یخچال فرسوده وجود ندارد