طرح جايگزيني يخچال و فريزرهاي  فرسوده با محصولات نو توليد شرکت الکترواستيل

در راستاي اجراي طرح جايگزيني محصولات فرسوده با نو توليدي شرکت الکترواستيل با حمايت سازمان بهروري انرژي ايران و با هدف مديريت مصرف انرژي در کشور ضوابط و نحوه اجراي طرح بشرح زير مي باشد:

ضوابط جايگزيني:

1. متقاضي بايد کارمند رسمي يکي از نهادها و سازمانهاي دولتي باشد و امکان ارائه گواهي کسر از حقوق را داشته باشد.
2. يخچال و فريزر فرسوده بايد حداقل داراي 10 سال کارکرد يا گريد F مصرف انرژي باشد . اين اطلاعات در ابتدا بر اساس خود اظهاري متقاضي در فرم شماره يک اخذ ميشود.
3. تحويل يخچال و فريزر فرسوده توليد داخل يا خارج و با هر برندي بلامانع است.
4. سقف تسهيلات اعطايي به هر متقاضي 30 ميليون ريال مي باشد . کارمزد تسهيلات 4% و دوره باز پرداخت 36 ماهه از تاريخ تحويل است.
5. در صورت انتخاب محصولات با قيمت بالاتر از سقف تسهيلات مابالتفاوت آن نقدا از متضاضي دريافت خواهد شد.
6. به هر متقاضي فقط يک فقره تسهيلات اعطاء مي شود .
7. بهاي يخچال فرسوده صفر ريال در نظر گرفته خواهد مي شود که با نظارت سابا اسقاط ميگردد.

مراحل اجراء:

1. ثبت نام از متقاضي از طريق مراجعه حضوري به فروشگاههاي عرضه مستقيم و تکميل فرم درخواست ( فرم ثبت نام)
2. معرفمعرفي متقاضي به بانک در صورت دارا بودن شرايط اوليه جهت تشکيل پرونده و اعتبارسنجي ( صدور معرفي نامه به بانک) اين معرفي نامه توسط مديران دفاتر تکميل و با امضاء و مهر دفتر به يکي از شعب مورد نظ بانک صادرات ارسال خواهد شد.
3. بررسي شرايط اعتباري متقاضي توسط بانک، اخذ مدارک و تضامين لازم بر اساس شرايط تعيين شده
4. صدور تائيديه از سوي بانک مبني بر امکان فروش و تحويل محصول به متقاضي. اين تاييد يه در پاسخ معرفي نامه ارسالي به بانک توسط بانک براي شرکت ارسال خواهد شد.
5. صدور اسناد فروش ( پيش فاکتور، حواله تحويل فروش ، فاکتور و غيره) بر اساس ظوابط تعيين شده حسابداري فروش
6. ارسال يخچال نو به آدرس متقاضي و دريافت يخچال فرسوده و تکميل و امضاء فرم تحويل ( فرم تعويض)
7. تحويل يخچال فرسوده به انبار و صدور سند کالاي اماني بر اساس ضابطه حسابداري فروش
8. نصب يخچال نو در محل مشتري حداکثر ظرف سه روز کاري از تاريخ تحويل و ارائه 2 فريم عکس از پلاک و محصول نصب شده و تمکيل فرم نظر سنجي
9. دريافت اقساط تسهيلات اعطايي به متقاضي در سررسيد توسط بانک عامل

ساير موارد :
• کليه فرم هاي تکميل شده توسط دفاتر دريافت و بايگاني و در زمان نياز به دفتر مرکزي ارسال خواهد شد
• مسئولين دفاتر بر اساس مندرجات فرم ها اقدام به تمکيل شيت اکسل اطلاعات طرح خواهد نمود.( شيت اکسل توسط آقاي مهندس رياحي براي مسئولين دفاتر ارسال خواهد شد) و اطلاعات تمکيل شده را بصورت هفتگي براي آقاي رياحي ارسال خواهد شد.
• انبار در زمان دريافت محصول فرسوده دو فريم عکس از يخچال و پلاک آن گرفته و براي آقاي مهندس رياحي ارسال خواهد نمود