تالار افتخارات

موفقیت را پایانی نیست، آنچه مهم است رسیدن به موفقیت نیست بلکه حرکت در مسیرِ این شکوفایی است. الکترواستیل در پیِ بیش از چهل سال فعالیت مستمر خود همواره تلاش نموده است تا در این بالندگیِ ناب بماند. اینچنین بوده است که در این رهگذر، دستاوردهای بسیاری را کسب نموده است که بی شک، درستی مسیر این حرکت را روشن می نماید. کوشش های بی وقفه ی الکترواستیل در راستای بهبودِ کیفیت و حضوری مقتدر در عرصه های علمی و صنعتی، گام موثر دیگری است در جهت خود باوری و اعتلای نام این گروه صنعتی، همچون برگ زرینی که به یادگار می ماند در صنعت ماندگار کشور. بخشی از این افتخارات که منجر به دریافت گواهینامه ها و تندیس های مختلف نیز گشته است به شرح زیر ارائه می ...گردد؛ همچون تالاری بلورین که می درخشد